Luật cạnh tranh số 27/2004/QH11 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 03 tháng 12 năm 2004

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về hành vi hạn chế cạnh tranh, hành vi cạnh tranh không lành mạnh, trình tự, thủ tục giải quy...

Miễn trừ tập trung kinh tế

Câu hỏi: Những trường hợp được xét miễn trừ; Hồ sơ, cơ quan tiếp nhận, thụ lý; Thẩm quyền, thời hạn quyết định.

Thủ tục yêu cầu áp dụng các biện pháp tự vệ

Câu hỏi: Các biện pháp tự vệ? Điều kiện áp dụng; Hồ sơ yêu cầu các biện pháp tự vệ, cơ quan tiếp nhận, thụ lý; Quyết định, thời hạn điều ...

Hỏi về "Tập trung kinh tế"

Câu hỏi: Các hành vi tập trung kinh tế; Hồ sơ, quy trình thông báo tập trung kinh tế; Cơ quan tiếp nhận, thụ lý hồ sơ

Xử lý hành vi vi phạm thỏa thuận hạn chế cạnh tranh

Câu hỏi: Các hành vi vi phạm quy định về thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị xử lý như thế nào?

Các hình thức xử lý vi phạm về cạnh tranh

Câu hỏi  Các hình thức xử lý vi phạm về cạnh tranh theo quy định của pháp luật Việt Nam bao gồm những hình thức nào?

Thị trường liên quan

Câu hỏi Thị trường liên quan là gì? Ý nghĩa của việc xác định thị trường liên quan trong quá trình xử lý các vụ việc cạnh tranh?